ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ Α.Ε., ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΩ, εφεξής «Κλινική»(Διεύθυνση: Γ. Βερίτη 49, Βαρβάσι, Χίος 82132, Ελλάδα, τηλ. κέντρο: +30 22710 29777, e-mail: info@eleftho.gr, ιστοσελίδα: www.eleftho.gr), ως υπεύθυνος επεξεργασίας,σας ενημερώνει σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

Η Κλινικήσέβεται βαθύτατα τησπουδαιότητα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων και της σύννομης και ορθής επεξεργασίας τους. Συμμορφώνεται πλήρως με τις βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων,επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα με νόμιμο και θεμιτό τρόπο, λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη τα δικαιώματα των υποκειμένων και διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή της,συλλέγονται νομίμως για τους καθορισμένουςσκοπούς, έπειτα από τη συγκατάθεση του φυσικού προσώπου, όπου απαιτείται, και τηρούνται με ασφαλή τρόπο.Σε καμία περίπτωση η Κλινική δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται μεγαλύτερο αριθμό πληροφοριών ή δεδομένων από αυτόν που απαιτείται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των αναφερόμενων σκοπών επεξεργασίας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (που περιλαμβάνουν κυρίως στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας, δεδομένα ειδικών κατηγοριών που αφορούν την υγεία, στοιχεία τιμολόγησης, τεχνικές και λοιπές πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα στον διαδικτυακό τόπο της Κλινικής, στοιχεία βιογραφικού σημειώματος),των κάτωθι φυσικών προσώπων:

-ασθενών και εν γένει αιτούντων την παροχή ιατρικών υπηρεσιών ή/και υπηρεσιών υγείας,

- συνοδών ασθενών, οικείων των ασθενών, επισκεπτών, προμηθευτών και παροχών υπηρεσιών προς την Κλινική, φυσικών προσώπων που βρίσκονται στους χώρους και τις εγκαταστάσεις της Κλινικής, προσώπων που υποβάλλουν αίτηση εργασίας ήέρχονται σε επικοινωνία με εκπρόσωπο, προσωπικό ή συνεργάτη της Κλινικής κτλ.,

-χρηστών του διαδικτυακού τόπου της Κλινικής και των ηλεκτρονικών φορμών επικοινωνίας, στις οποίες οι χρήστες εισάγουν τα στοιχεία τους προκειμένου να επικοινωνήσουν με την Κλινική σχετικά με οποιοδήποτε αίτημα ή/και για να κλείσουν ραντεβού,

υφίστανται επεξεργασία όταν είναι απαραίτητη για τους κάτωθι σκοπούς:

 • Παροχή ιατρικών υπηρεσιών προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής (όπως ιατρική διάγνωση, παροχή υγειονομικής, νοσοκομειακής ή εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ή θεραπείας, διενέργεια ιατρικών εξετάσεων)
 • Διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο τωνυποκειμένων των δεδομένων όσο και της Κλινικής, όπως η διαχείριση των ιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας, η είσπραξη των νοσηλίων/αντιτίμου παροχής ιατρικών υπηρεσιών ή/και η κάλυψη από ασφαλιστική εταιρεία ή/και ασφαλιστικό φορέα, η χρήση ειδικού λογισμικού και εφαρμογών υγείας με ηλεκτρονικά και άλλα πρόσφορα μέσα, κτλ. Στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποιούνται επίσης κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας, που τοποθετούνται σε σημεία εισόδου-εξόδου και χώρους ταμείων της Κλινικής, προκειμένου να προασπίζονται τα έννομα συμφέροντα της Κλινικής και να προστατεύεται η ασφάλεια των φυσικών προσώπων, των υλικών και των εγκαταστάσεών της Κλινικής
 • Προστασία των ζωτικών συμφερόντων των φυσικών προσώπων σε περίπτωση νομικής ή σωματικής ανικανότητας παροχής συγκατάθεσης στην επεξεργασία
 • Θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Κλινικής ή/και υπεράσπιση των δικαιωμάτων της Κλινικής ενώπιον δικαστηρίων, διοικητικών ή δικαστικών αρχών ή στο πλαίσιο εξωδικαστικής διαδικασίας, καθώς και συμμόρφωση της Κλινικής με τις εκάστοτε ισχύουσες νομικές - κανονιστικές της υποχρεώσεις
 • Εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ της Κλινικής και των υποκειμένων των δεδομένων και παροχή των υπηρεσιών που ανατίθενται στην Κλινική ή παρέχονται από την Κλινική, εν γένει εκτέλεση και συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις και την άσκηση των εννόμων δικαιωμάτων της Κλινικής
 • Για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η προστασία έναντι σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας ή η διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, βάσει του εθνικού ή του κοινοτικού δικαίου
 • Κατόπιν συγκατάθεσης, αποκλειστικά για ρητά καθορισμένους σκοπούς, όπως για πραγματοποίηση δειγματοδιανομής ως προς την οποία η Κλινική ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία, για συμμετοχή σε έρευνα για την αξιολόγηση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Κλινικής, χρήση του διαδικτυακού τόπου και των φορμών επικοινωνίας που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας της Κλινικής και επιτρέπουν την επικοινωνία με την Κλινική.

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύναται να διαβιβαστούνκατά περίπτωση σε τρίτους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας (όπως παραπέμποντες - θεράποντες ιατρούς, δίκτυο συνεργαζόμενων με την Κλινική ιατρών, νοσηλευτικά ιδρύματα και ειδικά αδειοδοτημένα εξωτερικά διαγνωστικά εργαστήρια,είτε για την ολοκλήρωση ή τη διενέργεια εξειδικευμένων εξετάσεων, αναλύσεων βιολογικού υλικού ή ιατρικών πράξεων είτε για τη συνέχιση της νοσηλείας / επίσκεψης σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα), όποτε αυτή η διαβίβαση απαιτείται ή ζητείται από εσάς.Επίσης,διαβίβαση δύναται να γίνει στοδημόσιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο υπάγεστε ή σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία στην οποία είστε ασφαλισμένοι ή εταιρείες διαχείρισης ασφαλιστικών προγραμμάτων για τον σκοπό ελέγχου της ασφαλιστικής σας κάλυψης και αξιολόγησης του αιτήματος λήψης ασφαλιστικής αποζημίωσης από την ιδιωτική ασφαλιστική σας εταιρεία με βάση τους όρους του ασφαλιστηρίου σας συμβολαίου,σε εταιρείες συντονισμού παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών νοσηλευτικής υποστήριξης και φαρμακευτικής συμμόρφωσης για τους σκοπούς υλοποίησης προγραμμάτων υποστήριξης ασθενών για ενδοφλέβια έγχυση, καθώς και σε τρίτους εκτελούντες επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της Κλινικής (όπως εταιρείες μηχανογραφικών εφαρμογών, τεχνικής υποστήριξης, παροχής λογιστικών - φορολογικών υπηρεσιών στην Κλινική), σεδιοικητικές, φορολογικές, εποπτικές, δικαστικές ή άλλεςδημόσιεςαρχές ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς το οποίο ενδέχεται βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης να απορρέει σχετική υποχρέωση της Κλινικής να ανακοινώνει τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Σε περίπτωση επιθυμίας σας παραλαβής των αποτελεσμάτων των εξετάσεων - αναλύσεώνσας από τρίτο πρόσωπο ή διαβίβασής τους σε υποδεικνυόμενα από εσάς πρόσωπα, απαιτείται η προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας μέσω συμπλήρωσης σχετικού εντύπου εξουσιοδότησης.

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις τα στοιχεία σας μπορεί να έχουν δηλωθεί στην Κλινική από τρίτους, όπως συνεργαζόμενους με την Κλινική ιατρούς ήτην ασφαλιστική σας εταιρεία.

 

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε ηλεκτρονική ή/και φυσική μορφή,καθορίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

 • Όταν η επεξεργασία εκτελείται δυνάμει σύμβασης, τα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων που τυχόν απορρέουν από τη σύμβαση.
 • Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, τα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις ή τυχόν απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Δεδομένα που αφορούν την υγεία αποθηκεύονται, βάσει της κείμενης νομοθεσίας,για 10 έτη μετά την τελευταία επίσκεψη του ασθενούς όσον αφορά στα ιδιωτικά ιατρεία και τις λοιπές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και για 20 έτηαπό την τελευταία επίσκεψη του ασθενούςσε κάθε άλλη περίπτωση και με το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματοςδιαγράφονται, εφόσον δεν υφίσταται άλλος λόγος διατήρησής τους.
 • Δεδομένα που συλλέγονται από κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείαςκαθώς και δεδομένα που αφορούν σε συνοδούς ασθενών διατηρούνται έως 48 ώρες.
 • Δεδομένα που αφορούν σε χρήστες του διαδικτυακού τόπου και των φορμών επικοινωνίας που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας της Κλινικής διατηρούνται για χρονικό διάστημα 2 μηνών.
 • Δεδομένα που αφορούν σε στοιχεία βιογραφικών σημειωμάτων προσώπων που υποβάλλουν αίτηση εργασίας διατηρούνται για 6 μήνες μετά την παραλαβή τους ή την ολοκλήρωση της εκάστοτε διαδικασίας πρόσληψης, εκτός εάν οι μη προσληφθέντες υποψήφιοι ζητήσουν τη διαγραφή πριν την εκπνοή του χρόνου διατήρησης
 • Δεδομένα που αφορούν σε συμμετέχοντες σε έρευνα για την αξιολόγηση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Κλινικής διατηρούνται μέχρι την ανάκληση της παρασχεθείσας συγκατάθεσης.

 

Η Κλινική σας ενημερώνει ότισύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μπορείτε να ασκήσετε τα κάτωθι δικαιώματα και δη το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών και συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών δεδομένων σας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας, καθώς και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας, να ασκήσετε τα δικαιώματα διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Η άσκηση καθενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας προς την Κλινική, η οποία οφείλει να σας απαντήσει εντός 1 μηνός είτε ικανοποιώντας το δικαίωμα είτε απορρίπτοντας αιτιολογημένα το αίτημά σας είτε εξηγώντας τους λόγους καθυστέρησης. Σε κάθε περίπτωση πάντως η Κλινική οφείλει να σας απαντήσει θετικά ή αρνητικά εντός 3 μηνών από την υποβολή του αιτήματός σας.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τυχόν θίγεται η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr).

 

Εφόσον παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή, θα γίνει χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, από την Κλινική ή/και τους συνεργαζόμενους με την Κλινική ιατρούς,για τους ακόλουθουςσκοπούς:

 

Πρόσβαση που παρέχεται από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του ΗΔΙΚΑ και πρόσβαση στον προσωπικό σας ηλεκτρονικό φάκελο ασφάλισης υγείας του ΕΟΠΥΥ, με χρήση του ΑΜΚΑ σας, προκειμένου να αντληθούν πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό συνταγογραφηθέντων φαρμάκων και εξετάσεων.

☐ NAI

☐ OXI

Διαβίβαση στη συμβεβλημένη μαζί σας ασφαλιστική εταιρεία, απευθείας ή μέσω εταιρείας διαχείρισης ασφαλιστικών προγραμμάτων που ενεργεί για λογαριασμό της ασφαλιστικής σας εταιρείας, προσωπικών σας δεδομένων, όπως το είδος των εξετάσεων στις οποίες θα υποβληθείτε ή στοιχεία σχετικά με τη νοσηλεία σας, προς τον σκοπό παροχής της ασφαλιστικής σας κάλυψης και καταβολής του καλυπτόμενου κόστους. Σε περίπτωση μη παροχής συγκατάθεσης για την ανωτέρω διαβίβαση, θα είναι αδύνατη η παροχή απευθείας ασφαλιστικής κάλυψης από τις ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται η Κλινική, οπότε θα πρέπει να επιβαρυνθείτε με τις σχετικές δαπάνες και εν συνεχεία να τις αναζητήσετε από την ασφαλιστική σας εταιρεία, σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, χωρίς τη συνδρομή της Κλινικής.

☐ NAI

☐ OXI

Διαβίβαση σε εταιρείες συντονισμού παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών νοσηλευτικής υποστήριξης και φαρμακευτικής συμμόρφωσης προς τον σκοπό υλοποίησης προγραμμάτων υποστήριξης ασθενών για ενδοφλέβια έγχυση, στο οποίο είστε εγγεγραμμένοι, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών και παραπόνων ποιότητας.

☐ NAI

☐ OXI

Λήψη φωτογραφιών / βίντεο για την παρακολούθηση της υγείας σας ή της πορείας αυτής.

(Σημειώνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αναγκαία η χρήση κάμερας για ιατρικούς λόγους, όπως σε περίπτωση διενέργειας χειρουργικής επέμβασης, που δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο λαπαροσκοπικά.

Δεδομένα που αφορούν σε λήψη φωτογραφιών, που τυχόν πραγματοποιείται στους χώρους της Κλινικής από επαγγελματίες φωτογράφους κατόπιν εντολής σας προς τους επαγγελματίες φωτογράφους, δεν τυγχάνουν επεξεργασίας από την Κλινική.)

☐ NAI

☐ OXI

Πραγματοποίηση δειγματοδιανομής ως προς την οποία η Κλινική ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία.

☐ NAI

☐ OXI

Συμμετοχή σε έρευνα για την αξιολόγηση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Κλινικής.

☐ NAI

☐ OXI

 

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι κάθε ιατρός, ούτως ή άλλως, δεσμεύεται από τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας να διασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο και να προστατεύει τα στοιχεία των ασθενών του.

 

Η παρούσα Ενημέρωση, καθώς και η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κλινικής, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Κλινικής.

 

Δηλώνω ότι διάβασα και κατανόησα όλα τα παραπάνω, ενημερώθηκα για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των ειδικής κατηγορίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που πραγματοποιεί η Κλινική και οι συνεργάτες της, έλαβα γνώση των δικαιωμάτων που έχω ως υποκείμενο επεξεργασίας και επέλεξα για ποιους σκοπούς επιθυμώ ή δεν επιθυμώ να παρέχω τη συγκατάθεσή μου.

 

Χίος

Ημερομηνία -------------------------

 

Υπογραφή   -------------------------

 

Σε περίπτωση ανηλίκου κάτω των 16 ετών

Ονοματεπώνυμο ασκούντος τη γονική μέριμνα -----------------------------

 

Υπογραφή  -----------------------------